MİN-T PRODÜKSİYON YAYINCILIK REKLAMCILIK VE TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

KİRACI ÇALIŞANI AYDINLATMA METNİ

 

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10 uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla MİN-T PRODÜKSİYON YAYINCILIK REKLAMCILIK VE TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. Amacımız; kişisel verilerinizin elde edilme yöntemleri, işlenme amaçları, üçüncü kişilere aktarımı, kişisel veri işlememizin hukuki sebepleri ve haklarınız konularında sizleri bilgilendirmektir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 3 üncü maddesi uyarınca kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. Şirketimiz kişisel veri işleme faaliyetlerini başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alarak gerçekleştirmektedir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ ve İŞLEME AMAÇLARI

Şirketimiz kiracılarının çalışanı olmanız nedeniyle kimlik, iletişim, imza, beyanname, finans, banka, banka/kredi kartı ve müşteri işlem verileriniz aşağıdaki amaçlarla tarafımızca işlenmektedir.

 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
 • Değerli evrak ve senet işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Fatura işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Vergi beyan ve bildirimlerinin yapılması,
 • Mali kontrol işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Kurum içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Gerçek kişilere ücret iade işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Bir ay içerisinde KDV hariç olarak belirlenen alt limit ve üzerindeki mal veya hizmet alımlarının Form Ba, mal veya hizmet satışlarının Form Bs ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bildiriminin gerçekleştirilmesi,
 • Bağımsız denetim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı veya Ticaret Bakanlığı denetimlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi; dava açma ve dava takibi,
 • Kiracılarla yapılan sözleşmelere ilişkin süreçlerin yürütülmesi.

Kişisel verileriniz güvenli bir şekilde muhafaza edilmektedir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

6698 sayılı Kanunun kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8 inci maddesi çerçevesinde kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlarla aktarılabilecektir. Aktarılan verilerin kapsamı aktarım amacıyla sınırlı olacak şekilde belirlenmektedir.

 • Değerli evrak işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla bankalara,
 • Senet işlemlerinde tahsilatın gerçekleştirilmesi amacıyla bankalara,
 • Fatura işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,
 • Vergi beyan ve bildirimlerinin yapılması amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,
 • Bir ay içerisinde KDV hariç olarak belirlenen alt limit ve üzerindeki mal veya hizmet alımlarının Form Ba ile, mal veya hizmet satışlarının Form Bs ile bildirimi yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,
 • Bağımsız denetim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla denetim firmalarına,
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı denetimlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile anlaşmalı hukuk bürolarına.

 

KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ ve HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan aşağıdaki hukuki sebeplere dayanarak işlenmektedir ve bu hukuki sebeplerin dışında kişisel verilerinizin işlenmesi ihtiyacı oluştuğunda açık rızanız talep edilmektedir.

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Kişisel verileriniz otomatik ve bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmektedir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

6689 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11 inci maddesi kapsamında herkes;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

Başvurular, ‘www.mint.com.tr’ adresinde yer alan ‘Veri Sahibi Başvuru Formu’ doldurulduktan sonra, MİN-T PRODÜKSİYON YAYINCILIK REKLAMCILIK VE TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’ye aşağıda yer alan yöntemlerle yazılı veya elektronik ortamda yapılabilecektir.

 

Yazılı olarak talepte bulunulması halinde;

Veri Sahibi Başvuru Formu’nun ıslak imzalı bir nüshasını, kimliğinizi tespit edici bir belge ile şahsen veya 11. madde kapsamında sayılan haklara ilişkin başvuru yapmaya yetkili olduğunuzu gösterir ve noter tasdikli bir vekâletname ile vekaleten, ya da noter veya iadeli taahhütlü posta aracılığıyla Şirket merkez adresi; ‘Murat Reis, Hacı Murat Sok. No:9 34664 Üsküdar/İSTANBUL’ adresine gönderebilirsiniz.

Elektronik olarak talepte bulunulması halinde;

Veri Sahibi Başvuru Formu’nu, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” sertifikasına sahip bir elektronik ya da mobil imza ile imzalayarak, MİN-T PRODÜKSİYON YAYINCILIK REKLAMCILIK VE TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) mintproduksiyon@hs06.kep.tr adresine veya  info@mint.com.tr mail adresine  gönderebilirsiniz.

MİN-T PRODÜKSİYON YAYINCILIK REKLAMCILIK VE TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’ye ilettiğiniz talepleriniz, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’ in 7. maddesinde belirlenen işlem ücreti karşılığında, yazılı olarak veya elektronik ortamda cevaplandırılacaktır.

 

Değişiklikler

MİN-T PRODÜKSİYON YAYINCILIK REKLAMCILIK VE TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş., 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun’da olabilecek değişiklikler veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek ilke ve esaslar dahilinde iş bu aydınlatma metninde güncelleme yapma hakkını saklı tutar.