MİNT FİLM YAPIMCILIK A.Ş.

 

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU

 

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanunu’nda (“KVKK”) “ilgili kişi” olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine, (“Veri Sahibi”) kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili KVKK’ nın 11. maddesi’nde sayılan haklara ilişkin Veri Sorumlusu’ na (MİNT FİLM YAPIMCILIK A.Ş.) başvurma hakkı tanınmıştır. Bu haklara ilişkin yapılacak başvuruların, KVKK’ nın 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’in ilgili hükümleri uyarınca yazılı olarak veya elektronik ortamda ve aşağıda yer alan yöntemlerle şirketimize iletilmesi gerekmektedir.

1.BAŞVURU YÖNTEMLERİ:

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, MİNT FİLM YAPIMCILIK A.Ş ‘ye yapılacak başvurularda, 10.03.2018 tarih, 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’ in 5/2 maddesi uyarınca, veri sahibine ilişkin ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası,  varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve talep konusu bilgilerinin bulunması zorunludur.

 

2.BAŞVURU KANALLARI:

 

Yazılı Başvurular:

MİNT FİLM YAPIMCILIK A.Ş ‘ye na yapılacak yazılı başvurular, www.mint.com.tr web adresindeki “Başvuru Formu” nun eksiksiz doldurulmuş ve yukarıdaki bilgileri içeren ıslak imzalı bir kopyasının kimliğinizi tespit edici belgeler ile birlikte;

 

  • Şirketimizin adresi olan; ‘Murat Reis, Hacı Murat sok.No:9 34664 Üsküdar/İSTANBUL’ adresine şahsen veya KVKK m.11 kapsamında sayılan haklara ilişkin başvuru yapmaya yetkili olunduğunu gösterir ve noter tasdikli bir vekâletname ile vekaleten teslim edilmesi veya Noter aracılığıyla ya da iadeli taahhütlü mektup ile Murat Reis, Hacı Murat sok.No:9 34664 Üsküdar/İSTANBUL’ adresine gönderilmesi suretiyle yapılması mümkündür.

 

Elektronik Başvurular:

MİNT FİLM YAPIMCILIK A.Ş ‘ye yapılacak elektronik başvurularda, yukarıdaki bilgileri içeren ve eksiksiz olarak doldurulmuş işbu “Başvuru Formu” nu;

  • 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” sertifikasına sahip bir elektronik ya da mobil imza ile imzalayarak, info@mint.tr adresine e-posta ile iletebilir, ya da

 

  • Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hesabınızdan, mint@hs06.kep.tr KEP adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

 

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız, talebinizin niteliğine göre, talebinizin şirketimize ulaştığı tarihten itibaren “en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde”, yazılı olarak veya elektronik ortamda cevaplandırılabilecektir. Başvurunuza verilecek cevaplarda, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’ in 7. Maddesi uyarınca, on sayfaya kadar ücret alınmayacak, on sayfanın üzerindeki her sayfa için ise 1,00 Türk Lirası işlem ücreti alınacaktır.

 

Şirketimiz tarafından, başvurunuzla ilgili herhangi bir eksikliğin tespit edilmesi halinde, bu eksikliğin tarafınıza bildirilmesinden itibaren en geç yedi (7) gün içerisinde eksikliğin tarafınızca giderilmemesi halinde, talebiniz, eksiklik giderilene kadar, şirketimizce askıya alınacaktır.

 

 

3.BAŞVURU SAHİBİNE İLİŞKİN BİLGİLER

 

İsim…………………….. :

Soy isim……………….. :

T.C. Kimlik No………. :

Pasaport No………….:

E-posta adresi………………. :

(Belirtmeniz halinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

Adres………………………………. :

Cep Telefonu………………… :

Fax…………………………………… :

 

 

 

Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz.

 

 

□ Çalışan Adayı

□ Stajyer Adayı

□ Stajyer

□ Çalışan

□ Potansiyel Müşteri

□ Müşteri

□ Tedarikçi

□ Eski Çalışan

Lütfen Çalıştığınız yılı ve pozisyonu belirtiniz:

□ Film Ekibi Üyesi

□ Ziyaretçi

□ Diğer

 

 

□ Çalışan adayı/Stajyer Adayı İş/Staj başvurusu

Lütfen başvuru tarihini ve başvurulan pozisyonu belirtiniz:

 

 

□ Üçüncü kişi firma çalışanı

Lütfen Çalıştığınız firma ve pozisyonu belirtiniz:

 

 

□ Diğer (tedarikçi, )

Lütfen firma adını belirtiniz:

 

□ Diğer

 

 

 

 

Şirketimiz  içerisinde görüştüğünüz Şirket/Birim/Kişi:

Konu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lütfen Kanun kapsamındaki talebinizi detaylı olarak açıklayınız:

 

 

 

Talep No Talep Konusu Seçiminiz (lütfen doldurun)
1 Şirketinizin hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum. (KVKK M.11/1-a)
2 Şirketinizin hakkımda kişisel veri işliyorsa, bu veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum. (KVKK M.11/1-b)
3 Şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa, bunların işlenme amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenmek istiyorum. (KVKK M.11/1-c)

 

4 Kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, aktarılan bu üçüncü kişileri, bilmek istiyorum. (KVKK M.11/1-ç)
5 Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiği düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum. (KVKK M.11/1-d)

Düzeltilmesini istediğiniz kişisel verinizi “Seçiminiz” alanına yazınız ve destekleyici belgeleri, ek olarak gönderiniz.

Düzeltilecek veri;
6 Kişisel verilerimin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin;

a)  Silinmesini talep ediyorum.

b)  Yok edilmesini talep ediyorum. (KVKK M.11/1-e)

Seçiminizi yazı ile yazınız.

 

7 Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin,

a) Düzeltilmesi,

b)Silinmesi,

c) Yok edilmesi,

talebim hakkında yapılan işlemlerin kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istiyorum. (KVKK M.11/1-f)

Seçiminizi yazı ile yazınız.

 

8 Şirketiniz tarafından işlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde şahsen aleyhime bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum. Aleyhinize olduğunu düşündüğünüz analiz sonucunu “Seçiminiz” alanına yazınız ve itirazınızı destekleyen belgeleri ek olarak gönderiniz. (KVKK M.11/1-g)

 

Analiz Sonucu Ortaya Çıkan Veri;
9 Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle zarara uğradım. Bu zararın tazmini talep ediyorum. (KVKK M.11/1-ğ)

Kanuna aykırılığa konu olan hususu “Seçiminiz” alanına yazınız ve

destekleyici belgeleri ek olarak gönderiniz. (Mahkeme kararı, Kurul

kararı, Maddi zararın tutarını gösteren belgeler vb.)

 

 

 

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (h)

Kanuna Aykırı İşlenen Veri;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

 

□ Adresime gönderilmesini istiyorum.

□ E-posta veya KEP adresime gönderilmesini istiyorum.

(E-posta yöntemini seçmeniz halinde, size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

□ Elden teslim almak istiyorum.

(Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname olması gerekmektedir.

 

İşbu “Başvuru Formu”, MİNT FİLM YAPIMCILIK A.Ş. ile olan ilişkinizi tespit edebilmek, varsa şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyebilmek ve ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresi içerisinde cevap verebilmek için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin önlenmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması ve talebinize ilişkin sağlıklı bir inceleme yapılabilmesi amacıyla, MİNT FİLM YAPIMCILIK A.Ş. başvurunuz ile ilgili  kimlik ve/veya yetki tespitine veya talebinize ilişkin ek evrak talep etme hakkını saklı tutar. MİNT FİLM YAPIMCILIK A.Ş.’ye iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da şirketimize yetkisiz bir başvuru yapılması halinde şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden sorumluluk kabul etmemektedir.

 

Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, MİNT FİLM YAPIMCILIK A.Ş. ‘ye yapmış olduğum başvurumun, Kanun’un 13 üncü maddesi uyarınca değerlendirilerek, tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.

 

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi)

Adı, Soyadı      :

Başvuru Tarihi :

İmza                :