MİNT FİLM YAPIMCILIK A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

ÇALIŞAN AYDINLATMA METNİ

 

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10 uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla MİNT FİLM YAPIMCILIK A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. Amacımız; kişisel verilerinizin elde edilme yöntemleri, işlenme amaçları, üçüncü kişilere aktarımı, kişisel veri işlememizin hukuki sebepleri ve haklarınız konularında sizleri bilgilendirmektir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 3 üncü maddesi uyarınca kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. Şirketimiz kişisel veri işleme faaliyetlerini başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alarak gerçekleştirmektedir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ ve İŞLEME AMAÇLARI

Şirketimiz çalışanı olmanız nedeniyle kimlik, iletişim, fotoğraf, sağlık bilgileri, ceza mahkumiyeti, mesleki deneyim, askerlik, imza, banka, özlük, kurum, hukuki işlem, aile, finans, beyanname, vaka, ünvan, işlem güvenliği ve kamera kaydı verileriniz aşağıdaki amaçlarla tarafımızca işlenmektedir.

 • İşe başlatma işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Maaş ödemelerinin yapılması,
 • Ücretli/ücretsiz izin işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve takip edilmesi,
 • Bireysel emeklilik sistemi işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Çalışanlar hakkındaki icra kesintisi ile ilgili işlemlerinin takip edilmesi,
 • Asgari geçim indirimi işlemlerinin yürütülmesi,
 • İşten ayrılma sürecinin tamamlanması,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi; iş davası süreçleri, dava dosyası hazırlama, dava açma, dava takibi, sarfınazar onayı, mahkeme kararlarının yönetime bildirimi, icra işlemleri ve terkin onay işlemleri,
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi,
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi; fatura işlemleri, mutabakat süreçleri, ödeme işlemleri ve banka hesaplarının takibi,
 • Vergi beyan ve bildirimlerinin verilmesi,
 • İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İş yeri hekimi ve iş yeri güvenlik uzmanı atamaları ile ilgili Bakanlık bildiriminin yapılması,
 • İş kazası geçiren personelin bildirim işlemlerinin yapılması,
 • Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Fiziksel mekan güvenliğinin temin edilmesi,
 • Erişim yetkilerinin yürütülmesi,
 • Mal, hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi,
 • Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Kurumun işleri kapsamındaki iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi.

Kişisel verileriniz güvenli bir şekilde muhafaza edilmektedir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

6698 sayılı Kanunun kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8 inci maddesi çerçevesinde kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlarla aktarılabilecektir. Aktarılan verilerin kapsamı aktarım amacıyla sınırlı olacak şekilde belirlenmektedir.

 • Maaş ödemelerinin gerçekleştirilmesi amacıyla bankalara,
 • Bireysel emeklilik sistemi işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla sigorta kurumlarına,
 • Çalışan hakkındaki icra kesintisi işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,
 • Asgari geçim indirimi işlemlerinin yürütülmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,
 • Çalışan işten ayrılma sürecinin tamamlanması amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve sigorta kurumlarına,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile anlaşmalı hukuk bürolarına,
 • Fatura işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,
 • Vergi beyan ve bildirimlerinin yapılması amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,
 • Tedarikçi firmalara ödemelerin yapılabilmesi amacıyla bankalara,
 • Çalışanların yangın, yüksekte çalışma vb. eğitimleri alması amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,
 • İş yeri hekimi ve iş yeri güvenlik uzmanı atamaları ile ilgili bildirimlerin yapılması yükümlüğünün yerine getirilmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,
 • İş kazası geçiren personelin bildirim işlemlerinin yapılması amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,
 • Kurum iş faaliyetleri kapsamındaki iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine.

 

KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ ve HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan aşağıdaki hukuki sebeplere dayanarak işlenmektedir ve bu hukuki sebeplerin dışında kişisel verilerinizin işlenmesi ihtiyacı oluştuğunda açık rızanız talep edilmektedir.

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Özel nitelikli kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanunun 6 ıncı maddesinde yer alan aşağıdaki hukuki sebeplere dayanarak işlenmektedir ve bu hukuki sebeplerin dışında kişisel verilerinizin işlenmesi ihtiyacı oluştuğunda açık rızanız talep edilmektedir.

 • Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel verilerin, kanunlarda öngörülen hâllerde işlenmesi,
 • Sağlık ve cinsel hataya ilişkin verilerin ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesi (işyeri hekimi tarafından).

Kişisel verileriniz otomatik ve bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmektedir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

6689 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11 inci maddesi kapsamında herkes;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

Başvurular, ‘www.mint.com.tr’ adresinde yer alan ‘Veri Sahibi Başvuru Formu’ doldurulduktan sonra, MİNT FİLM YAPIMCILIK A.Ş.’ye aşağıda yer alan yöntemlerle yazılı veya elektronik ortamda yapılabilecektir.

 

Yazılı olarak talepte bulunulması halinde;

Veri Sahibi Başvuru Formu’nun ıslak imzalı bir nüshasını, kimliğinizi tespit edici bir belge ile şahsen veya 11. madde kapsamında sayılan haklara ilişkin başvuru yapmaya yetkili olduğunuzu gösterir ve noter tasdikli bir vekâletname ile vekaleten, ya da noter veya iadeli taahhütlü posta aracılığıyla Şirket merkez adresi; ‘Murat Reis, Hacı Murat Sok. No:9 34664 Üsküdar/İSTANBUL’ adresine gönderebilirsiniz.

 

Elektronik olarak talepte bulunulması halinde;

Veri Sahibi Başvuru Formu’nu, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” sertifikasına sahip bir elektronik ya da mobil imza ile imzalayarak, MİNT FİLM YAPIMCILIK A.Ş. Kayıtlı Elektronik Posta (KEP)  mint@hs06.kep.tr  adresine veya  info@mint.com.tr mail adresine  gönderebilirsiniz.

MİNT FİLM YAPIMCILIK A.Ş.’ye ilettiğiniz talepleriniz, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’ in 7. maddesinde belirlenen işlem ücreti karşılığında, yazılı olarak veya elektronik ortamda cevaplandırılacaktır.

 

Değişiklikler

MİNT FİLM YAPIMCILIK A.Ş., 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun’da olabilecek değişiklikler veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek ilke ve esaslar dahilinde iş bu aydınlatma metninde güncelleme yapma hakkını saklı tutar.